top of page

OUTREACH

Via mobiele en ambulante outreach kan onze voorziening haar kennis overdragen naar professionelen die behoefte hebben om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap.

 

> Outreach vanuit de Vroegbegeleiding

> Outreach vanuit  Jongeren- en volwassenenbegeleiding

Outreach vroegbegeleidng
OUTREACH VANUIT DE VROEGBEGELEIDING

We bieden een outreach-programma aan dat is afgestemd op de vragen en mogelijkheden van de desbetreffende dienst.

Wie kan beroep doen op dit aanbod ?

 • Kinderopvang

 • De gewone school

 • Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

 • Partners van het huis van het kind

 •  …

Hieronder vind je een opsomming van mogelijke thema's en hulpvragen die we kunnen aanbrengen. Andere vragen die te maken hebben met de opvang en zorg voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking zijn ook welkom.

 • Ontwikkeling en observaties
  Samenvattend theoretisch kader over de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar op de grote verschillende domeinen: grove en fijne motoriek, cognitie, taal, sociaal en zelfredzaamheid. Observatie van jonge kinderen in kribbes en opvangplaatsen

 • Aandacht voor taalgebruik en stimulatie
  Hoe kun je op de normale manier de algemene taalontwikkeling stimuleren? We starten met de tips uit het boek ‘Praten doe je met zijn 2'.

 • Ontwikkelingsstimulatie
  Uitgangspunten van de ontwikkelingsstimulatie zijn een fijne activiteit voor het kind (kijken naar interesse en motivatie), werken op niveau van het kind (belang van kleinere stapjes), stimulatie van een ander ontwikkelingsprofiel

 • Communicatie
  Hier wordt de aandacht geschonken aan de stimulatie van de communicatieve vaardigheden bij kinderen die een communicatiestoornis hebben. Oogcontact, beurtrol, joint attention.

 

 • Gedragsaanpak
  Vanuit de normale aanpakprincipes, kijken we verder naar de aanpak van moeilijk of specifiek gedrag. Wat kun je doen als de gewone aanpak onvoldoende werkt? Hier gaan we in op de vragen van de begeleiders.

 • Snoezelen 
  Door te werken met alle zintuigen via basale stimulatie gaat een kind zich veilig en goed voelen. Deze basis is de voorwaarde om te groeien en te leren. We bieden denk, beweeg en communicatie spelletjes aan via positieve ervaringen

 • Omgaan met ouders
  Ouders van een kindje met een ontwikkelingsbeperking hebben vele vragen en zoeken naar antwoorden. Wat betekent een ‘zorgenkind hebben’ en hoe kunnen wij zo goed mogelijk met hen in communicatie gaan om ze te ondersteunen?

OUTREACH VANUIT DE JONGEREN- EN VOLWASSENENBEGELEIDING

We bieden een outreach-programma aan dat is afgestemd op de vragen en mogelijkheden van de desbetreffende dienst.

Wie kan beroep doen op dit aanbod ?

 • Buitenschoolse opvang

 • Diensten Bijzondere jeugdzorg

 • Scholen binnen het reguliere of bijzondere onderwijs

 • Diensten voor gezinszorg

 • Speelpleinwerking

 • Asielcentra

 • Ouderinitiatieven

Hierlangs bieden we een overzicht van mogelijke thema’s die wij kunnen aanbrengen. Andere vragen die te maken hebben met de omgang en zorg voor deze doelgroep, bekijken we graag op maat.

 • Inclusie
  Inclusie is geen vanzelfsprekendheid. Zijn personen met een beperking zo anders? Hoe leren we kijken naar de noden en behoeftes?

 • Ondersteuning in de buitenschoolse opvang
  Hoe ga je om met kinderen met een verstandelijke beperking in de buitenschoolse kinderopvang? We geven info over een verstandelijke handicap, wederzijdse verwachtingen van ouders en opvang, concrete tips rond het begeleiden…​

 • Situering
  Maak kennis met de verschillende thuisbegeleidingsdiensten en verken hun inhoud en doelgroepen

 • Probleemgedrag
  Hoe kan je omgaan met complexe problematieken, zoals dubbeldiagnose, ASS,  hechtingsproblemen…?

 

 • Verwerkingsthema’s binnen het gezin
  Samen zoeken naar een balans tussen draagkracht en draaglast, fases van verwerking, levend verlies, praten met het kind over handicap, vragen van broers en zussen…

OUTREACH AANVRAGE

Outrach aanvragen kan telefonisch via 011 55 99 60 of via dab@wegwijs.stijn.be.

Gelieve duidelijk uw outreach-vraag te formuleren en er bij te vermelden welk team u kan verder helpen met uw vraag. 

Een outreachsessie is gratis en valt onder het aanbod van RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp).

bottom of page